Algemene voorwaarden

byteffekt, versie februari 2023

BytEffekt houdt zich bezig met marketing in de breedste zin van het woord. BytEffekt bedenkt, creëert en implementeert (online) middelen die bijdragen aan het (online) succes. Zoekmachinemarketing, digital advertising, social media-marketing, inzetten van Google Analytics, e-mailmarketing en videomarketing. Ook maakt BytEffekt websites die effectief zijn en blijven. Met een ervaren team van strategen, designers, UX experts en front- en backend developers ontwikkelt BytEffekt websites van begin tot eind. Ook geeft BytEffekt individuele en groepstrainingen, inhouse of op kantoor van BytEffekt. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten van u en ons, over de diensten voortvloeiend uit uw overeenkomst met BytEffekt en of gelieerde rechtspersonen.

Definities

  1. ‘BytEffekt’ of ‘Wij’, is VOF BytEffekt, gevestigd te Heerenveen aan de Leeuwarderstraatweg 129 (8491 PK) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer KvK 62968513 en BytEffekt Concept & Strategie bv, gevestigd te Heerenveen aan de Leeuwarderstraatweg 129 (8491 PB) en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder het nummer KvK 60004428. BytEffekt kan ook zijn Lasthebber.
  2. ‘Opdrachtgever’ of ‘U’, is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon -wel of niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf- in wiens opdracht en/ of ten wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd door BytEffekt. Opdrachtgever kan ook zijn: Lastgever.
  3. ‘Dienst’ is elke afzonderlijke uitoefening van dienstverlening door BytEffekt, maar kan naast dienstverlening ook andere werkzaamheden betreffen zoals overeengekomen.
  4. ‘Content’ is de inhoud of het eindresultaat van een dienst of product, bijvoorbeeld van een webpagina, email, database, nieuwsbrief of trainingsdocument.
  5. ‘Digitale inhoud’ zijn gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. ‘Achtergrond intellectueel eigendom, (Background IP)’ is elk intellectueel eigendomsrecht die door de eigenaar is gemaakt, geïnvesteerd, geschreven of ontwikkeld en eigendom is van, of is gemaakt door de eigenaar vóór de datum van de overeenkomst.
  7. ‘Product’ is alles dat door of via BytEffekt ter beschikking wordt gesteld, of wordt geleverd. Dit kunnen zaken zijn, maar ook ideeën. Het maakt hierbij niet uit of u ons ervoor heeft betaald, of dat u ze kosteloos heeft ontvangen.
  8. ‘Deelnemer’ is de persoon of zijn de personen die zichzelf hebben opgegeven voor deelname aan een door BytEffekt uit te voeren Dienst, zoals bijvoorbeeld een cursus of training;
  9. Algemene Voorwaarden: zijn deze Algemene Voorwaarden.
  10. ‘Partij’ of ‘Partijen’ zijn zowel BytEffekt als u, de Opdrachtgever.

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BytEffekt gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en alle handelingen die BytEffekt doet. Een exemplaar van deze voorwaarden is gratis te downloaden op onze website www.BytEffekt.nl/algemenevoorwaarden.pdf en zal kosteloos aan u worden toegezonden, zodra u daarom vraagt. Elke andere voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, of gedeelten van bepalingen op enig moment niet meer geldig zijn, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen wél volledig van kracht. Samen zullen we dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de niet meer geldige bepalingen overeen te komen. Wel moeten we dan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) nastreven.

1.3 Wanneer u via iemand anders een opdracht aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een reclame- of marketingbureau, dan worden zowel u als die andere als opdrachtgever aangemerkt. In zo’n geval zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met BytEffekt.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Elk aanbod van BytEffekt is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod en een aanvaarding daarvan.

2.2 Een door BytEffekt verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig, tenzij we schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

2.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die de overheid oplegt. Kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, vallen ook niet binnen onze aanbieding, tenzij we dit deze kosten expliciet vermelden in de aanbieding.

2.4 Aan een eerste oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als het eerste gesprek verder gaat dan alleen een presentatie van en een kennismaking met BytEffekt, bijvoorbeeld omdat onze presentatie overgaat in een werkbespreking en direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen voor u, dan heeft BytEffekt het recht om daarvoor kosten in rekening te brengen. Wilt u graag een verslag van het oriënterende gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan mogen we daar ook kosten voor rekenen. Het tussen ons afgesproken uurtarief is dan van toepassing.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 BytEffekt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door andere bedrijven of personen. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 BytEffekt is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.3 Als wij goederen of diensten inkopen voor u, doen wij deze inkoop volledig voor rekening en risico van u als Opdrachtgever. Denk hierbij aan het inkopen van serverruimte, hosting of domeinregistratie. De (in/verkoop-) voorwaarden van de oorspronkelijke leverancier zijn dan één op één van toepassing op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en BytEffekt.

4. Verplichtingen van opdrachtgever

4.1 U bent verplicht om alle gegevens, zoals informatie, kennis en wijzigingen, waarvan BytEffekt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan u redelijkerwijs kan begrijpen dat wij deze nodig hebben voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig, aan BytEffekt te verstrekken. Dit geldt ook als de gegevens van derden afkomstig zijn.

4.2 Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens. BytEffekt is niet verplicht om de gegevens op juistheid of compleetheid te controleren en is dan ook niet aansprakelijk hiervoor.

5. Duur van de overeenkomst en beëindiging

5.1 Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst te beëindigen op grond van de in dit artikel opgenomen bepalingen. Een opzegging kan alleen plaatsvinden aan het einde van de maand.

5.2 Voor overeenkomsten met een onbeperkt termijn geldt een opzegtermijn van drie maanden.

5.3 Overeenkomsten met een beperkte termijn zijn tussentijds niet opzegbaar.

5.4 Voor overeenkomsten met een beperkte termijn, maar die stilzwijgend voor eenzelfde periode zijn verlengd, geldt eveneens een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggen kan dan, voor het einde van de maand. Opzegging kan alleen plaatsvinden voor de 20ste van de maand.

5.5 Natuurlijk hebben we altijd de mogelijkheid om in onderling overleg tot een andere opzegtermijn te komen als de omstandigheden dit rechtvaardigen.

5.6 Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden ingeval dat:- er een vertrouwensbreuk is ontstaan;- het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is om de overeenkomst voort te zetten.

6. Tussentijdse wijziging van de opdracht

6.1 Wanneer de Opdrachtgever wijzigingen wil op de oorspronkelijke overeenkomst en uit deze wijziging komen extra kosten voort, dan zullen we deze kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

6.2 Wijzigingen die door de opdrachtgever worden aangevoerd kunnen ervoor zorgen dat wij de oorspronkelijk overeengekomen levertijd niet meer halen. Een overschrijding van de levertijd komt in zo’n geval voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.3 Wordt een reeds bevestigde opdracht, of een opdracht waarmee we inmiddels zijn begonnen tussentijds gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is BytEffekt gerechtigd, ter compensatie van gederfde inkomsten, de helft van het orderbedrag bij u in rekening te brengen.

7. Vrijwaring en aansprakelijkheid

7.1 In alle gevallen zijn de verplichtingen van BytEffekt als inspanningsverplichting te kwalificeren. Dit betekent dat we onze uiterste best voor u doen en naar beste weten en kennis handelen. Een verbintenis zal alleen als resultaatsverbintenis gelden, als we dit schriftelijk overeenkomen.

7.2 Alle handelingen en werkzaamheden van BytEffekt, waaronder begrepen het verstrekken van adviezen, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.3 De opdrachtgever is de bij uitstek inhoudelijke deskundige partij. De opdrachtgever heeft dan ook de plicht om de door BytEffekt aangeleverde content en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden vóórdat tot publicatie wordt overgegaan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het (laten) gebruiken van de door BytEffekt geleverde diensten c.q. uitgevoerde werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart BytEffekt voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de door BytEffekt geleverde diensten c.q. uitgevoerde werkzaamheden.

7.4 BytEffekt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van programmeerfouten, hacking door derden en/of virussen.

7.5 BytEffekt is niet aansprakelijk voor de kosten, en schades die ontstaan als direct of indirect gevolg van:- overmacht;- fouten van door uzelf ingeschakelde medewerkers of derden;- fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

7.6 Als de opdrachtgever kiest voor hosting via BytEffekt, is de content van het gebackupt over verschillende servers om risico op uitval zoveel mogelijk te beperken en een zo hoog mogelijke uptime (snelheid) te garanderen. Alleen als wij ook daadwerkelijk aan deze spreiding hebben gedaan, is BytEffekt niet aansprakelijk voor schade (welke schade dan ook), veroorzaakt door serverstoringen, het offline of nietbenaderbaar zijn van het door ons opgeleverde product. Kiest u niet voor hosting via BytEffekt, dan bent uzelf volledig verantwoordelijk voor de publicatie, technisch onderhoud en het online houden.

7.7 Voor zover er uit hoofde van de dienst enige aansprakelijkheid op BytEffekt zou rusten dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 3 maal de factuurwaarde van die betreffende opdracht. In geval van een deelopdracht, is de aansprakelijkheid van BytEffekt beperkt tot de factuurwaarde van 3 maal de betreffende deelopdracht. In geval van een maandelijkse facturatie, is de aansprakelijkheid van BytEffekt beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende maand waarin de schade is ontstaan, met een maximum van 3 maanden.

7.8 Over en weer zijn we niet aansprakelijk voor elkaars gevolgschade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de andere partij.

7.9 In alle gevallen, dus ook in het geval van hetgeen is bepaald in artikel 7.7, is de aansprakelijkheid van BytEffekt beperkt tot € 5.000,-

8. Auteursrechten

8.1 Partijen garanderen een kosteloze licentie voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, aanpassen en verzenden van de door haar verstrekte achtergrond intellectueel eigendom (Voor een betekenis van dit begrip, zie punt 6 onder het kopje definities). En wel in die mate die nodig is om de diensten te kunnen leveren zoals we hebben afgesproken in de overeenkomst.

8.2 Wanneer op een achtergrond intellectueel eigendom aanvullende voorwaarden van toepassing zijn die door een andere partij zijn opgelegd, moet de partij die het achtergrond intellectueel eigendom heeft verstrekt de ontvangende partij daarover informeren. De ontvangende partij mag de bedoelde achtergrond intellectueel eigendom alleen gebruiken in overeenstemming met de verstrekte voorwaarden en redelijke aanwijzingen van de partij die het heeft verstrekt.

8.3 De ontvangende partij snapt dat zij, afgezien van de licentie die is verleend op grond van artikel 8.1, geen recht, titel of belang in de verstrekte achtergrond intellectueel eigendom heeft. De ontvangende partij mag de verstrekte achtergrond intellectueel eigendomsrecht niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarover de afspraken in de overeenkomt zijn gemaakt.

8.4 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen blijven alle (nieuwe) intellectuele eigendomsrechten, van de door BytEffekt gemaakte en geleverde producten, van BytEffekt; ook als deze voortvloeiende uit de door de opdrachtgever verstrekte achtergrond intellectueel eigendomsrecht.

8.5 BytEffekt verleent als leverancier van teksten en andere content in de zin van de Auteurswet aan u een exclusieve licentie voor het éénmalige publicatierecht. Dit betekent dat u de door BytEffekt geleverde teksten en andere content alleen mag gebruiken voor het doel waaromtrent de overeenkomst is gesloten. Ieder ander gebruik is pas toegestaan als u met BytEffekt daarover een aanvullende overeenkomst heeft gesloten. Dit geldt ook voor plaatsing van producten in een ander medium dan waarvoor het volgens de opdracht werd gemaakt. (U mag de door ons geschreven teksten bijvoorbeeld niet voor uw App gebruiken, terwijl wij deze alleen voor uw website hebben geschreven).

8.6 Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 8.5 behoudt BytEffekt te allen tijde haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

8.7 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht. Als u daar bezwaren tegen heeft, dan kunt u ons daarover informeren en zoeken we samen naar een oplossing. Wel is het zo dat de naamsvermelding alleen achterwege mag blijven als wij daar schriftelijke afspraken over hebben gemaakt. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen reden om het niet te doen. BytEffekt kan ook eisen dat haar naam juist niet wordt vermeld, of dat gebruik moet worden gemaakt van een pseudoniem.

8.8 Wanneer u de door ons geleverde producten zelfstandig wijzigt, terwijl wij daar geen goedkeuring voor hebben gegeven, is BytEffekt gerechtigd het gebruik van dat product te verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Leidt deze situatie tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, dan is BytEffekt gerechtigd, naast de vergoeding voor de wel verrichte werkzaamheden, ter compensatie van de door de vervroegde beëindiging gederfde inkomsten, een kwart van het overeengekomen orderbedrag in rekening te brengen.

8.9 Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van BytEffekt wordt in ieder geval beschouwd:- publicatie van werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;- hergebruik van het werk zonder toestemming;- aantasting van het werk;- publicatie zonder naamsvermelding.

8.10 Ondanks overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zal opdrachtgever BytEffekt volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden daar waar het gaat om inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht (of enig ander intellectueel eigendomsrecht), onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit of samenhangende met de door BytEffekt uitgevoerde opdracht of geleverde dienst. Opdrachtgever vrijwaart BytEffekt ook voor alle in dat verband door BytEffekt te maken onkosten, waaronder de kosten voor het voeren van verweer tegen dergelijke aanspraken.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaand, alle buitengewone omstandigheden, zoals, computerstoringen die langer dan 3 uur duren, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel Pagina 4 van 7 Algemene voorwaarden BytEffekt en BytEffekt Concept & Strategie, versie januari 2022hier, als in het land van herkomst van de diensten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van diensten bij transport naar BytEffekt of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van diensten door leveranciers van BytEffekt, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van een overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van BytEffekt, ofin de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen.

9.2 Een overmachtssituatie ontheft BytEffekt van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever enige recht op schadevergoeding -van welke aard dan ook, of hoe ook genaamd- heeft. BytEffekt mag, naar uitsluitende keuze van BytEffekt, de uitvoering van de overeenkomst: annuleren, of opschorten totdat de overmachtssituatie is opgehouden te bestaan.

9.3 BytEffekt is in geen geval aansprakelijk voor schade en kosten als gevolg van opschorting of annulering van de overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel.

10. Hosting en licentie op software

10.1 Als de opdrachtgever kiest voor hosting via BytEffekt, dan zal BytEffekt zich tegenover de opdrachtgever verbinden, om voor rekening van opdrachtnemer, maar op eigen naam het contract met de hostingpartij af te sluiten. Dit heet Lastgeving. Het contract met de hostingpartij wordt door BytEffekt pas afgesloten nadat de factuur voor de hostingkosten aan ons is voldaan. De voorwaarden van de hostingpartner zijn één op één van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en BytEffekt.

10.2 Als de opdrachtgever kiest voor hosting op een eigen server, dan ontvangt de opdrachtgever na betaling van 50% van het totale orderbedrag, een pakket met de nodige opleverbestanden, zodat de opdrachtgever deze zelf kan publiceren. BytEffekt is niet verantwoordelijk voor publicatie van deze bestanden. Werkzaamheden verricht door BytEffekt, omdat wij u helpen en ondersteunen bij de publicatie, en die niet in de overeenkomst zijn meegenomen, worden door BytEffekt in rekening gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief.

10.3 Indien de opdrachtgever aanpassingen maakt in opgeleverde producten uit het door ons geleverde pakket, dan is BytEffekt niet aansprakelijk voor deze wijzigingen en/of het niet meer (optimaal) functioneren van het product. Eventuele hieruit voortvloeiende correctiewerkzaamheden zullen dan tegen het geldende uurtarief worden uitgevoerd.

10.4 De gepubliceerde producten blijven zichtbaar en online zolang de overeenkomst tussen opdrachtgever en BytEffekt loopt. Na beëindiging van de overeenkomst is BytEffekt niet verplichting om gegevens (van welke aard dan ook) te bewaren. De gepubliceerde en niet gepubliceerde producten en overige gegevens zullen door ons worden verwijderd, tenzij we daar andere schriftelijke afspraken over hebben gemaakt.

10.5 BytEffekt is gerechtigd om: – bij vermoeden van inbreuken op rechten van derden, – of strafbare inhoud (zoals bijvoorbeeld kinderporno, of illegale handel) van de door BytEffekt gehoste producten, zonder verdere aankondiging de producten offline te halen. BytEffekt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het offline halen. Opdrachtgever moet BytEffekt bovendien vrijwaren en kosteloos stellen voor alle gevolgen als gevolg van bovengenoemde inbreuken en overtredingen.

11. Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur betalen.

11.2 Betaling moet u doen via bankovermaking in de valuta zoals vermeld op de factuur.

11.3 BytEffekt is gerechtigd deelfacturen te sturen.

11.4 Wanneer u niet tijdig betaald (art. 11.1) bent u van rechtswege in verzuim. Dit betekent dat wij direct al onze rechten, zoals de wet ons deze voorschrijft, geldig mogen maken. U bent dan ook de wettelijke rente verschuldigd zoals bedoeld in artikel 6:119 en 6:119a Burgerlijk wetboek. Ook moet u ons een vergoeding van 15% van de verschuldigde factuurwaarde aan ons voldoen voor de door ons gemaakte intern of extern incasso- werkzaamheden.

11.5 Opdrachtgever is zonder toestemming van BytEffekt niet gerechtigd bedragen te verrekenen of uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

11.6 Wanneer er meer opdrachtgevers bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn alle opdrachtgever hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

11.7 Wanneer de door u gemaakte kosten niet tot het gewenste resultaat hebben geleid voor wat betreft omzet, lead, promotie, exposure of gelijkwaardig voortbrengsel, zal dit niet leiden tot creditering van onze factuur. Het ontslaat de opdrachtgever ook niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van BytEffekt.

12. Geheimhouding en persoonsgegevens

12.1 Zowel opdrachtgever als BytEffekt garanderen dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

12.2 BytEffekt zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

12.3 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met een omschrijving van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, door BytEffekt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

12.4 Opdrachtgever geeft BytEffekt voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

12.5 Tenzij BytEffekt dat verplicht is op grond van de wet, zullen we geen persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon om wiens persoonsgegevens het gaat.

12.6 Voor vragen over hoe wij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens kan je altijd bij ons terecht. Je mag dan een brief of e-mail sturen aan het kantoor van BytEffekt te Heerenveen.

13. Bepalingen omtrent trainingen en opleiding

13.1 Tenzij anders overeengekomen, zorgt opdrachtgever voor de faciliteiten voor de training of opleiding. Wij vragen u om zaken voor ons te regelen zoals: – beamer, – locatie/ lokaal, – verteringen en consumpties. Tenzij we hier andere afspraken over hebben gemaakt.

13.2 BytEffekt heeft het recht een Deelnemer, die door zijn of haar gedrag of op een andere manier het normale verloop van de training/ opleiding verhindert, van verdere deelname uit te sluiten. Dit neemt niet weg dat de Afnemer het volledige bedrag verschuldigd blijft.

14. Boetebeding

Wanneer opdrachtgever in strijd handelt met een of meer bepalingen, zoals genoemd in artikel 8 en/ of 12 moet de opdrachtgever ten gunste van BytEffekt een boete betalen. De boete bestaat uit een bedrag van € 5.000,- per overtreding, plus een bedrag van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 Burgerlijk Wetboek e.v. nodig is. Deze boete is verschuldigd bij zowel een toerekenbare als niet toerekenbare tekortkoming en onverminderd alle andere eventuele rechten of vorderingen van BytEffekt. BytEffekt heeft in ieder geval het recht om -naast de boete- een volledige schadevergoeding te vorderen. De boete is gemaximeerd tot € 150.000,-.

15. Evergreen clausule

Om ervoor te zorgen dat ook na het einde van de overeenkomst sommige bepalingen geldig blijven, is er op deze plek een evergreen clausule opgenomen. Dit betekent dat de bepalingen van artikel 8, 12, 14 en 15 ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven.

16. Wijzigingsbeding

BytEffekt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van een wijziging zal BytEffekt de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever heeft na de kennisgeving het recht deovereenkomst binnen twee maanden te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden geen reactie van u volgt, wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op elke overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen partijen wordt beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement waar BytEffekt is gevestigd.

17.3 Wil de opdrachtgever iets op BytEffekt verhalen; dat wil zeggen ‘een rechtsvordering tegen BytEffekt instellen’, dan moet de opdrachtgever dat binnen een termijn van 12 maanden doen nadat het geschil is ontstaan. Doet de opdrachtgever dat niet, dan vervallen al haar rechten.

Zoek
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw